Lotto 149: Qing Dynasty (1644-1911). Cina. Wen Zong (1851-1861). Xian Fen zhong bao, 50 cashs, Fuzhou, Fujian. Hartill 22.799. AE. g. 90.00 mm. 56.00 RR. Double countermark. qSPL.
Base d'asta € 200
Prezzo attuale € 200
Offerte: 1
Lotto non in vendita